Przewodnik do rozporządzenia nr 1169/2011

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opracował przewodnik do rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1169/2011, który ujednolici sposób postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności. Przewodnik do ww. rozporządzenia ma na celu pomóc wszystkim podmiotom łańcucha żywnościowego oraz właściwym organom krajowym w lepszym zrozumieniu i prawidłowym stosowaniu rozporządzenia. Niniejszy dokument nie posiada oficjalnego statusu prawnego i w razie sporu ostatecznej interpretacji prawa dokonują Sądy Administracyjne.
Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl

Źródło: GIJHARS