Wczytywanie
 

Seminarium Polbisco „AKRYLOAMID oraz WZBOGACANIE Żywności i OŚWIADCZENIA Żywieniowe i Zdrowotne”

6 kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium Polbisco nt. „AKRYLOAMID oraz WZBOGACANIE Żywności i OŚWIADCZENIA Żywieniowe i Zdrowotne”. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 40 osób z firm członkowskich.

Część merytoryczna szkolenia rozpoczęła się prezentacją Pana Andrzeja Starskiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Andrzej Starski przedstawił prezentację na temat „Akryloamid – aktualne prace legislacyjne w UE dotyczące akryloamidu”.Omówił aktualnie obowiązujące zalecenia KE w zakresie AA oraz stan prac i przebieg dyskusji nad projektem rozporządzenia KE odnośnie akryloamidu. Omówił szczegółowo 9 wersję projektu rozporządzenia KE “ on the application of control and mitigation measures to reduce the presence of acrylamide in food”, m.in. przewidywane wymagania dla przedsiębiorców, proponowane nowe niższe „poziomy odniesienia” – „benchmark levels” dla AA, ich status
w porównaniu z limitami prawnymi, a także dalszy harmonogram prac w zakresie AA.

Następnie dr hab. Anna Żbikowska, prof. SGGW na podstawie aktualnego stanu wiedzy i przewodnika (toolboxa) Caobisco omówiła „Technologiczne możliwości i sposoby obniżania poziomu akryloamidu w wyrobach ciastkarskich” Ta część prezentacji zawierała praktyczne wskazówki dla producentów wyrobów ciastkarskich odnośnie rozwiązań, które można wypróbować w celu redukcji zawartości AA w produkcie.

Ostatni wykład dotyczył „Wzbogacania żywności oraz stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych na produktach czekoladowo-cukierniczych”. Prezentacja na ten temat została przedstawiona przez dr Reginę Wierzejską z Instytutu Żywności i Żywienia, która omówiła ogólne zasady i warunki wzbogacania żywności i stosowania ww. oświadczeń. Dr Wierzejska przedstawiła przykłady właściwego i niewłaściwego etykietowania czy prezentacji produktów z dodatkiem substancji wzbogacających i/lub opatrzonych oświadczeniami.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie Stowarzyszenie POLBISCO zrzesza wiodące firmy z branży. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce.

Zobacz listę członków