STATUT STOWARZYSZENIA
POLBISCO
Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów
Czekoladowych i Cukierniczych

§ 1.
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych”.
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem miejscowym oraz po uzyskaniu zezwoleń miejscowych władz. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 2.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 1. Celem Stowarzyszenia, z wyłączeniem wszelkiej działalności gospodarczej, jest przede wszystkim reprezentacja interesów wspólnych dla polskiego przemysłu czekoladowego i cukierniczego w zakresie związanym z handlem, techniką, gospodarką, prawem oraz nauką.
 1. Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:
  a)    promocję produktów przemysłu czekoladowego i cukierniczego wobec opinii publicznej, administracji państwowej oraz innych władz publicznych, a także organizacji pozarządowych;
  b)    badanie i rozwiązywanie problemów wspólnych dla członków Stowarzyszenia w zakresie nauki, technologii, gospodarki i tworzenia prawa;
  c)    współpracę z polskimi organizacjami przemysłu rolno-spożywczego oraz innymi międzynarodowymi organizacjami, w tym w szczególności z organizacjami Unii Europejskiej;
  d)    promocję rozwoju polskiego rynku wyrobów czekoladowych i cukierniczych oraz eliminację barier w rozwoju handlu międzynarodowego;
  e)    propagowanie dobrych obyczajów kupieckich i utrzymywanie standardów jakości wyrobów czekoladowych i cukierniczych;
  f)    promocję i wymianę wyników badań naukowych oraz danych związanych z przemysłem.

§ 3.
Członkostwo w Stowarzyszeniu

 1. Członkami Zwyczajnymi  Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne aktywnie zaangażowane w produkcję wyrobów cukierniczych i czekoladowych, które popierają cele Stowarzyszenia oraz dają należytą rękojmię czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia zmierzających do realizacji tych celów. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu członków z głosem doradczym. Członkowie wspierający nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestniczenia w innych władzach Stowarzyszenia. Kandydaci na członków zwyczajnych nominowani są przez członków wspierających. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, której dotychczasowe zasługi dla realizacji celów, dla jakich Stowarzyszenie zostało powołane zostaną przez Walne zebranie uznane za uzasadniające mianowanie tej osoby Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.
 1. Decyzja o przyjęciu do Stowarzyszenia:
  • O przyjęciu danej osoby do stowarzyszenia w charakterze Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością 75% głosów obecnych, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, oraz, w przypadku kandydata na Członka Zwyczajnego, na podstawie pisemnej nominacji członka wspierającego.
  • Od odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
  • „O przyjęciu danej osoby do Stowarzyszenia w charakterze Członka Honorowego oraz o nadaniu dotychczasowemu Członkowi Zwyczajnemu tytułu Członka Honorowego decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały. Skuteczność przyjęcia Członka Honorowego do Stowarzyszenia zależy od złożenia przez niego, w terminie 30 dni od dnia uchwały Walnego Zebrania, pisemnej deklaracji potwierdzającej wolę wstąpienia do Stowarzyszenia.
 1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa i obowiązki:
  (a)    prawa:
  –    do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i głosowania nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
  –    do pełnienia funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  –    do wystąpienia ze Stowarzyszenia po pisemnym zawiadomieniu Prezesa Zarządu;
  (b)    obowiązki:
  –    czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
  –    przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
  –    terminowego opłacania składek członkowskich.
 1. Decyzja o pozbawieniu członkostwa:
  • Zarząd Stowarzyszenia może zdecydować w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością 75% głosów obecnych o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu jeżeli:
   (a) członek narusza postanowienia niniejszego Statutu, lub
   (b) członek nie wypełnia obowiązków zawartych w niniejszym Statucie, a w szczególności gdy nie uiszcza składek członkowskich mimo wielokrotnych wezwań, lub
   (c) członek zwyczajny, w związku z ustaniem zatrudniania go przez członka wspierającego, nie daje należytej rękojmi czynnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia przewidzianych w niniejszym Statucie.
  • Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie, o której mowa w ust. 4 pkt.1,  członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, które może zdecydować o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu jedynie w wyniku uchwały podjętej kwalifikowaną większością 75% głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Uchwała taka jest ostateczna w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.
 1. Członek Honorowy pełni w Stowarzyszeniu funkcję doradczą. Ma prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania opinii pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 4.
Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna.

§ 5.
Walne Zebranie Członków

 1. Założyciele Stowarzyszenia zbiorą się w celu ukonstytuowania pierwszego Walnego Zebrania Członków. Pierwsze Walne Zebranie Członków wybierze członków pierwszego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 1. Walne Zebrania Członków odbywać się będą co najmniej raz w roku. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli wymaga tego dobro Stowarzyszenia lub na umotywowane żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia przedłożone Zarządowi, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 1. Prezes Zarządu zawiadamia członków Stowarzyszenia o mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem, na piśmie, przesyłając w załączeniu porządek dzienny obrad.
 1. Obradom przewodniczy Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność – Wiceprezes. Jeżeli Prezes oraz Wiceprezes są nieobecni Walne Zebranie Członków wybiera większością głosów Przewodniczącego obrad.
 1. Walne Zebranie Członków podjętą przez siebie uchwałę może zmienić lub uzupełnić porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
  –    w pierwszym terminie – jeśli jest obecnych co najmniej 50% członków Stowarzyszenia,
  –    w drugim terminie, który może być wyznaczony niezwłocznie po pierwszym terminie
  –    jeśli jest obecnych 40 % osób uprawnionych do głosowania.
  Uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa, wyboru członków Zarządu lub zmiany niniejszego Statutu podejmowane są kwalifikowaną większością co najmniej 75% głosów obecnych. W przedmiocie zmiany celów Stowarzyszenia oraz likwidacji Stowarzyszenia uchwały zapadają kwalifikowaną większością co najmniej 90% głosów obecnych. Wszelkie inne uchwały podejmowane są większością głosów obecnych.
 1. Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk, o ile co najmniej 1/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków nie zażąda głosowania pisemnego (tajnego).
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  (a)    wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
  (b)    wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
  (c)    określanie wysokości składek członkowskich na wniosek Skarbnika,
  (d)    określanie wysokości wpisowego,
  (e)    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  (f)    zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  (g)    decydowanie o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia w przypadkach określonych w pkt. 4 paragrafu 3 Statutu,
  (h)    zmienianie Statutu,
  (i)    podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia,
  (j)    wykonywanie wszelkich uprawnień Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,
  (k)    podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
  (l)    przyjmowanie do Stowarzyszenia w charakterze Członka Honorowego oraz nadawanie Członkom Zwyczajnym tytułu Członka Honorowego.
 1. Walne Zebranie Członków może powołać radę doradców wspierającą działalność Stowarzyszenia, jako organ opiniodawczy.
 1. Protokół z Walnego Zebrania Członków jest sporządzany i podpisywany przez Przewodniczącego. Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 6.
Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do dziewięciu osób, w tym:
  (a) Prezesa
  (b) dwóch Wiceprezesów
  (c) Skarbnika
  (d) od jednego do pięciu członków.
 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Członkowie Zarządu ustępują z chwilą wyboru nowych członków Zarządu, niezależnie od upływu trzyletniego okresu na jaki zostali wybrani. W wypadku, gdy członek Zarządu zrezygnuje, bądź nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn pełnić swoich funkcji, nie później niż w ciągu 30 dni od tej daty zostanie zwołane Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowego członka. Uchwała o wyborze członków Zarządu zapada większością 75% głosów obecnych.
 1. Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, Wiceprezes, kieruje pracami Zarządu i jest odpowiedzialny za działalność Stowarzyszenia. Prawo reprezentacji Stowarzyszenia i podpisywania dokumentów w jego imieniu przysługuje Prezesowi i Wiceprezesom, którzy mogą samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie, a także zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia.
 1. Do obowiązków Zarządu należy:
  (a)    ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
  (b)    przygotowywanie projektów uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków,
  (c)    powoływanie grup roboczych o charakterze wewnętrznym, jeśli jest to konieczne,
  (d)    nadzorowanie i koordynowanie pracy grup roboczych,
  (e)    ustalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  (f)    proponowanie wysokości rocznych składek oraz przygotowanie projektu budżetu do zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków,
  (g)    wyznaczanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji,
  (h)    decydowanie o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze Członka Zwyczajnego oraz Członka Wspierającego i o pozbawieniu tych członków członkostwa, na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że w przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego.
 1. Zarząd może wyznaczyć Sekretarza Generalnego do zarządzania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Zarządu i Walnego Zebrania Członków. Szczegółowe obowiązki Sekretarza Generalnego są określane przez Zarząd. Z wykonywania swych obowiązków Sekretarz Generalny zdaje sprawozdanie Zarządowi.

§ 7.
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności bada wykonywanie budżetu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowe, raport Sekretarza Generalnego oraz przedstawia Walnemu Zebraniu Członków doroczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych, zawieszanych i odwoływanych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi trzy lata. W przypadku, gdy członek Komisji Rewizyjnej złoży rezygnację, bądź nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn pełnić swoich funkcji, Walne Zebranie Członków będzie zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego rezygnacji lub od daty, od której z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały jeżeli jest obecnych co najmniej dwóch członków Komisji.

§ 8.
Skarbnik

Skarbnik prowadzi w siedzibie Stowarzyszenia księgi rachunkowe Stowarzyszenia oraz przyjmuje wpłaty składek i darowizn.

§ 9.
Źródła finansowania oraz składki

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  (a)    składek członkowskich,
  (b)    darowizn,
  (c)    spadków i zapisów.
 1. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacania rocznej składki, której wysokość uchwaliło Walne Zebranie Członków na wniosek Skarbnika występującego w imieniu Zarządu.
 1. Składka członkowska powinna być opłacona do dnia 1 czerwca każdego roku, na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z tą wpłatą.
 1. Walne Zebranie Członków ustala wysokość wpisowego dla nowych członków Stowarzyszenia.

§ 10.
Zasady gospodarki finansowej

Stowarzyszenie ustala swój roczny budżet, który będzie stanowić podstawę działalności Stowarzyszenia.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia Statutu wymagają formy pisemnej oraz głosowania zgodnie z par. 5. ust. 6, pod rygorem nieważności.
 1. Stowarzyszenie może zostać zlikwidowane tylko zgodnie z przepisami zawartymi w par. 5. ust. 6.